Algemene voorwaarden Kiezebrink Groep Webshop

KIEZEBRINK PUTTEN B.V.; KIEZEBRINK INTERNATIONAL B.V.; en KIEZEBRINK RODENTS B.V
Deponeerd Bij de KvK onder nummers:
- Kiezebrink Putten B.V. 08022069
- Kiezebrink International B.V. 54140447
- Kiezebrink Rodents B.V. 08075510

ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kiezebrink Putten B.V. en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kiezebrink International B.V. en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kiezebrink Rodents B.V., hierna “Kiezebrink”.

2. Door met Kiezebrink een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door Kiezebrink gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

3. Alle door Kiezebrink gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van Kiezebrink of door feitelijke uitvoering door Kiezebrink komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden Kiezebrink slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Kiezebrink zijn bevestigd c.q. feitelijk door Kiezebrink zijn uitgevoerd.

LEVERTIJDEN

4. Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is  overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Kiezebrink derhalve schriftelijk per aangetekende post in gebreke te worden gesteld, alvorens Kiezebrink in verzuim raakt.

PRODUCTEN

5. Alle opgaven en/of vermeldingen door Kiezebrink met betrekking tot haar producten en/of diensten, zullen geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Kiezebrink uitdrukkelijk voorbehouden.

PRIJSWIJZIGINGEN

6. Kiezebrink is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van Kiezebrink een particulier is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die particulier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

 PRIJZEN

7. Alle prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Kiezebrink is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

8. Een aantal prijzen kunnen fluctueren, hierbij gaat het om producten die per doos of per stuk worden verkocht en de prijs per kg wordt berekend.

9. Voor levering van bestellingen onder € 275,- (incl. BTW) wordt € 35,-- (incl. BTW) kosten in rekening gebracht.

LEVERING, BETALING EN UITVOERING

10. a) Het minimale bedrag per bestelling is € 150,- (incl. BTW).
b) Voordat de bestelling werkelijk wordt doorgevoerd, heeft u de mogelijkheid om uw bestelling te controleren en aan te passen.
c) Direct na het plaatsen van de bestelling, ontvangt u een e-mail dat uw bestelling is geplaatst. Kort daarna zult u een e-mail ontvangen met de definitieve factuur. Hierin is uw keuze voor ophalen of bezorgen, evenals de BTW verwerkt. 
d) Particuliere klanten dienen via de webshop online te betalen middels Ideal. Mocht u de bestelling komen afhalen, dan kunt u uw bestelling ook per pin betalen bij onze receptie. Het is voor particulieren niet mogelijk om achteraf te betalen. 
e) Omdat de producten van Kiezebrink bederfelijk zijn en in bevroren toestand dienen te worden vervoerd is het niet mogelijk om producten te retourneren. Op de bestellingen van Kiezebrink is geen bedenktijd van kracht.
f) Klachten over producten of levering dienen schriftelijk of per email gemeld te worden (info@kiezebrink.eu).

BETALINGSTERMIJN

11. Particulier: Betalen op rekening is voor particuliere klanten uitgesloten. Particulieren dienen vooraf of bij afhalen te betalen.

 VERZUIM

12. Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.

INCASSOKOSTEN

13. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle administratiekosten, buitengerechtelijke incassokosten alsmede proces-, gerechts- en executiekosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,--. Voorts komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, waarbij inbegrepen alle rechtsbijstand en advocatenkosten ten laste van de wederpartij.

ZEKERHEID

14. Kiezebrink heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Kiezebrink, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Kiezebrink is ontvangen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

15. Alle geleverde producten blijven het eigendom van Kiezebrink tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij Kiezebrink ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

ONTBINDING

16. Kiezebrink kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
a) de wederpartij surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt, wordt toegelaten tot de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door Kiezebrink hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
d) Kiezebrink de verkoop van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan Kiezebrink bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

OVERMACHT

17. Indien naar het redelijk oordeel van Kiezebrink als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Kiezebrink zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan vervoersverboden, oorlogsgevaar,oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data) netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Kiezebrink naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

18. Indien Kiezebrink bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

AANSPRAKELIJKHEID

19. De aansprakelijkheid van Kiezebrink, van de personeelsleden van Kiezebrink en van de personen voor wie Kiezebrink verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

20. Kiezebrink en de wederpartij zijn beiden gehouden zich te houden aan Europese en nationale regelgeving betreffende gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, waaronder Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad. Voor schade die (mede) ontstaat doordat de wederpartij niet handelt conform deze regelgeving, is Kiezebrink op geen enkele wijze aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor schade die (mede) is ontstaan doordat de wederpartij is afgeweken van voedingsvoorschriften zoals vermeld op verpakkingen van producten van Kiezebrink.

21. De wederpartij vrijwaart Kiezebrink voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door Kiezebrink verkochte producten.

RECLAMES

22. Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door Kiezebrink dienen zo spoedig mogelijk bij aangetekend schrijven, doch in ieder geval binnen acht dagen na levering van de producten door Kiezebrink, ter kennis van Kiezebrink te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens Kiezebrink vervallen.

TOEPASSELIJK RECHT EN WEBSHOPVOORWAARDEN

23. Alle geschillen met betrekking tot de door Kiezebrink gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen. Op alle met Kiezebrink gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 Putten, juli 2015

Copyright 2019 Kiezebrink Focus on Food | Realisatie door Census