Gebruikersvoorwaarden
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (www.kiezebrink.nl) van Kiezebrink gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.


Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Kiezebrink Groep (Kiezebrink Groep, Kiezebrink International en Kiezebrink Rodents BV)en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Kiezebrink Groep kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Kiezebrink Groep geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a.
De website (www.kiezebrink.nl) is eigendom van Kiezebrink Groep. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Kiezebrink Groep of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Kiezebrink Groep. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiezebrink Groep worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Privacy
Kiezebrink Groep respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door Kiezebrink Groep tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Kiezebrink Groep aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat Kiezebrink Groep niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Kiezebrink Groep. Een en ander laat onverlet dat Kiezebrink Groep in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Kiezebrink Groep. 

Toegang
Kiezebrink Groep behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen
Kiezebrink Groep behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstre

Copyright 2019 Kiezebrink Focus on Food | Realisatie door Census